Kwartet smyczkowy Musicarius jest zespołem daleko wykraczającym poza ogólnie przyjęte konwencje. Zespół, który istnieje od 2003 roku, zajmuje si?przede wszystkim wykonawstwem muzyki dawnej.

Wykorzystuje instrumenty z epoki lub ich kopie, konstruuje repertuary odzwierciedlające konkretne zdarzenia sprzed 200-300 lat. Muzycy maj?jednak na swoim koncie cały szereg niezwykle ciekawych eksperymentów - współpraca z Polskim Teatrem Tańca i alternatywnymi grupami teatralnymi zaowocowała stworzeniem nowych perspektyw na styku muzyki klasycznej i elektronicznej oraz zatarcia si?różnicy pomiędzy instrumentalist?jako odtwórc?muzyki i aktorem.

Nawiązanie współpracy z Janem AP Kaczmarkiem, pozwoliło na premierowe w Europie zaprezentowanie muzyki nagrodzonej Oskarem. Występy na rozlicznych festiwalach przyniosły cały szereg niezwykle ciekawych programów koncertowych, których stylistyka rozciąga si?od XX-wiecznej muzyki minimalnej po rozbuchany afektami dojrzały barok; od dokona?Wacława z Szamotu? po utwory, które powstały w przeciągu ostatnich kilku lat.

Kwartet jest zespołem wciąż poszukującym - wyzwaniem jest tworzenie nowej jakości, określanie nowych granic muzyki i sztuki. Muzycy nie poddaj?si?określonym i utartym regułom, wciąż próbuj?przełamywa?schematy i konwencje.